Overslaan naar inhoud
Griffon logo

DISCLAIMER

Deze site wordt u aangeboden door Griffon

Op de inhoud van de site (alle teksten, beelden, geluiden , films en programmatuur) rust copyright. De inhoud van de site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Een bezoeker/ster van de sites van Griffon mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Griffon (ook niet via een eigen netwerk). 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, kunnen we geen garanties geven betreffende volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie. 

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. 

We kunnen er ook niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Griffon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Griffon, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid de websites te kunnen raadplegen. We zijn evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Griffon website verkregen is. 

Gegevens, tips, ideeën en materialen die u aan Griffon toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch formulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door Griffon vrijelijk en zonder uw toestemming gebruikt of gereproduceerd worden. Alle gegevens die u naar Griffon stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden. 

De informatie op de Griffon website (waaronder deze juridische informatie) wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt, eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Griffon zal de verzamelde gegevens van bezoekers zoals demografische- en andere interessegegevens alleen gebruiken ter optimalisatie van de website.